TUESDAY 3/15/2022

ANGEL 10, ARIA 8, ELIZABETH 10, INDIA 10, LEXI 8, LISA 8, MAXX 9, MELLANIE 9, MONIQUE 11, MIAMI 10, RAVEN 9, SOPHIE 9, SKY 9, TEQUILA 10,