top of page

Thursday 4th of August 2022

8 pm

Aria, Gianna, Sabrina

9 pm

Bambi, Gia, Krystal, Kitty, Luna, Mariah, Scarlet, Raven, Topanga, Emma (9:30)

10 pm

Ava, Evelyn, India, Katarina, Miami, Stevie, Tequila

11 pm

Elizabeth, Monique, Mia Foxbottom of page