MONDAY 11/21/2022

BAMBI, ELIZABETH, KRYSTAL, MIAMI, MONIQUE, SIMONE, RAVEN, SKY, TARA